Trosaaan3b.png

Fredrik Norbergs hemsida

Hem F Norberg O Norberg G Rappe S von Otter M Allen Funderingar Kontakt

Morfars farsfars far

Carl Arvid von Otter (mffff) levde 1783-1870. Han har skrivit en reseskildring i dagboksform för en resa han företog under sommarmånaderna 1813. Jag nöjer mig med att återge dels inledningen, dels ett besök i Mariestad hos brodern Casten, där också bygget av Göta Kanal berörs, en av de största investeringarna någonsin i Sveriges historia. Casten var direktör vid kanalbolaget från 1814 och arbetschef för byggandet av kanalens västgötadel, invigd 1822.

”År 1813 den 16 Junii, sedan vårsåningen var slutad hemma på Holm och arrangementer blifvit tagna till befordrande af Sommargöromålens oförhindrade gång så väl vid den ytre, som indre hushållningen derstädes, anträdde jag med min älskade hustru och vår årsgamla Son jemte 2ne Domistiquer en längre beramad resa, i ändamål att besöka en del Slägtingar och några utvalda Vänner samt för att samla några uplysningar från serskilda Provincer till nytta för Lanthushållningen, byggnadskonsten samt vid Trädgårds- och andra anläggningar. – Jag beslöt att härunder göra några antekningar för mitt minne, och bestämde dertill dessa blad, såsom en fortsättning af min förut afbrutne Journal i hopp, att dermed vid någon ledig stund kunna procurera mig något nöje under återförandeet i minnet af det som under denna resa kunnat tilldraga sig min upmerksamhet. – Detta må tjena till Företal åt denna Resa.” …….

JULII MÅNAD, ”21 Od Tidigt vid Skrifbordet -. Sedan rustades till resan, som anträddes på eftm till Sjöttorp, det vi oagtat vilsekörning anländes nog tidigt, för att med bror Casten, hos hvilken vi inqvarterade oss, togo någon conaissance om det derstädes verkstälde arbete på Götha Canal.-

22 Thd Tidigt ute om morgonen för att bese de verkstälde Arbetet, som oberäknat Canalgräfningen och sprängningen, bestod af en större och en mindre Kaijdam – Pumpvärk af flera slag, hvaribland 1 af Våder, som drogs 8 stycken och 1 trampandes af 4 personer – Stenhuggning en myckenhet Bygnader m. m. –Materialbodarne besågs äfven jemte Verktyg och Redskap, som brukas och till en del äro ganska ovanlige, hvaribland JordVagnar och Skottkärror med hjul af Tackjärn, hvilka förfärdigas vid Stafsiö Bruk i Södermanland, Stenbjörnar af flere slag, hvaribland en Sort på en Rulle, som drages af 8 Man m. m. Jag efterfrågade några betingsarbeten och fann att till dagsarbete beräknades af dikesgräfning 1 Cubiefamn af Större eller mera stenbundna, men 2, då de voro små och inga hinder möta Spaden – af Stensprängning 2 ½ al deruti likväl icke inbegripit hvarken laddning eller Borrens hvässning samt af Stenhuggning ½ Qvadrataln. -–Sedan vi dinerat hos Bror Casten fortsätter coursen till Mariestad, der vi uppehöllo oss hos Gyllenbååths samt träffade Axel Reutercrona och sedan till Björntorps Gästgivaregård, hvarunder det åskade och regnade -–med fullt alfvar."

 
Copyright 2010 Fredrik Norbergs hemsida